تبلیغات
KPOP BOOK - (9-1)SOMEONE CALL THE DOCTOR
KPOP BOOK
سلام عخشا...

من اومدم با قسمت 9...

یه نکته اینکه شاید دوتا داستانای دیگه ی خودمو فعلا نذارم...البته زیاد طول نمیکشه احتمالا تا شنبه و بهرحال آپ میشه...

این قسمت دو تیکه شد چون نمیشد با هم بذارمش....فقط نظرررر یادتون نره....

بفرمایید ادامه....

در یکی از سرویس های بهداشتی باز شد و یه پسره ازش اومد بیرون با دیدنش از عصبانیت چشمام گرد شد و داد زدم:
ـ تو؟!
با خونسردی تمام گفت:
ـ من چی؟!
ـ تو...تو اینجا چکار میکنی؟!
با لبخند گفت:
ـ مردم میان اینجا چکار کنن...!؟
همونطور بهش خیره شده بودم...نمیدونستم چی بگم...آخه چجوری اینجا بود...لبخندی زد که اصلا خوشم نیومد...با قیافه ی حق به جانبی گفت:
ـ ببینم مگه تابحال پسر ندیدی؟!
با تعجب گفتم:
ـ جدا که نمیتونم درکت کنم...اونم اینجا...مگه اینجا دستشویی نیست...؟!
با لبخند ملیحی گفت:
ـ آره که هست....ولی من باید اون سوالو ازت میپرسیدم...
اخمی کردم و گفتم:
ـ ببخشید میتونم بپرسم چرا؟!
سهون پوزخندی زد و گفت:
ـ ببخشید که شما اومدی اینجا...
با حرص گفتم:
ـ اینجا دستشویی زنونست پس تو اومدی اینجا...
سهون لبخند موزیانه ای زد و گفت:
ـ هانی شی اگه اینجا زنونست پس حتما اونوری هم مردونست دیگه...اصلا تو سواد خوندن داری؟!
ـ معلومه که سواد دارم...
یه لبخندی زد که کاملا معلوم بود داره مسخرم میکنه...با حرص نگاهش کردم اما با دیدن قدم هاش که به طرفم میومد مثل چی ترسیدم...تو دلم گفتم:
ـ ای لعنت به این شانس...آخه الانم وقت این کاراست؟!اوه سهون جون مادرت جلوتر نیا...
سهون با قدم های آهسته جلو میومد و منم عقب عقب میرفتم...نمیتونستم پشت سرمو هم نگاه کنم....همونطور عقب عقب رفتم تا اینکه خوردم به دیوار...اخمی کردم و بهش خیره شدم...چند قدم جلو اومد و توی فاصله ی کمی از من ایستاد...پوزخندی زد و گفت:
ـ تو که گفتی از ما نمیترسی...
واقعا ازش میترسیدم ولی خب از اونجایی که خیلی پررو بودم گفتم:
ـ هنوزم میگم...
لبخند شیطنت باری زد و گفت:
ـ خیلی روت زیاده...
با اخم گفتم:
ـ تازه این یک پنجمشه...
اومد جلوتر جوری که نفساش بهم میخورد...سعی کردم نگاهش نکنم...به آرومی گفت:
ـ دستتو بده من...
آب دهنمو قورت دادم:
ـ چ...چر...چرا؟!
لبخندی زد و گفت:
ـ ببین ترسیدی؟!تازه صورتتم قرمز شده...
جوری حرف میزد که به خودم شک کردم...با لکنت گفتم:
ـ الان...دقیقا می...میخوای چی...کار کنی؟!
سرشو به گوشم چسبوند:
ـ کارای خوب خوب...
یعنی یه لحظه عزرائیل اومد جلوم ملق زد...با ترس هلش دادم:
ـ ولم کن...دیوونه شدی؟!
مچ دستمو محکم گرفت:
ـ یه جورایی...
و دستمو محکم کشید و منو دنبال خودش برد دم در سرویس بهداشتی...چشام داشت بیرون میزد وقتی دم در رسیدیم منو ول کرد و بجاش دستش رو دور شونم انداخت و سرمو سمت تابلوی روی در چرخوند:
ـ حالا قشنگ روی درو بخون....البته فکرنکنم لازم باشه آخه اینجا تابلو داره...نگاه کن این مرده...
نگاهم روی در ثابت موند:
ـ دستشویی مردانه...
میخواستم گریه کنم...صدبار تو دلم به خودم بدوبیراه گفتم...سرمو چوخوندم و دستش رو از روی شونم برداشتمو سعی کردم تا جایی که میشه جیم شم...داشتم میرفتم که با خنده گفت:
ـ هانی شی...؟!
با قیافه ی درهمی بهش نگاه کردم...با لبخند مسخره کننده ای گفت:
ـ از تائو بخوای بهت یاد میده...
با تعجب گفتم:
ـ چیو؟!
با پوزخند گفت:
ـ زبان کره ای...
اخمی کردم اما به همراهش اشکم میخواست دربیاد:
ـ نه ممنونم خودم یاد میگیرم...
سرمو پایین انداختم و شروع کردم به طرف خروجی قدم زدن...چند بار توی سرم کوبیدم:
ـ ای خاک بر سرت هانی....چرا بهت میگن هانی؟!باید بگن سوتی...آخه مگه کور بودی...
همین حرفا رو میزدم که توی راهرو آینا رو دیدم با خنده مصنوعی گفتم:
ـ تو دیگه چرا اومدی اینجا...؟!
با حرص گفت:
ـ اونی من نمیدونم رفتی تو دستشویی چکار؟!رفتی مدل رقصمونو اختراع کنی؟!
با حرص گفتم:
ـ مگه قرار نبود تو ماشین بمونید؟!
با خنده گفت:
ـ الان من میموندم تو میومدی؟!
ـ به نظرت الان دارم چکار میکنم...همش تقصیر این سهون لعنتیه...
آینا چشماشو ریز کرد:
ـ سهون؟!
ـ ولش کن...
با شیطنت خندید:
ـ وای اونی بگو چرا دیر کردی...آخه خونه رو ازتون گرفتن که رفتید تو دستشویی بوووق کنید...؟!
با حرص زدم پس کلش:
ـ آینا ببند لطفا تا نبستمت...

وقتی خونه رسیدیم هر کدوم یه گوشه ولو شدیم....نمیدونم چرا ولی خیلی دلم شنا میخواست ولی از اونجایی که امنیت جانی نداشتیم بیخیالش شدم...رفتم توی اتاقم یکی از کتابایی که تابحال نخونده بودمو برداشتم و خودمو انداختم روی تختم و شروع کردم به خوندن...بعد از چند صفحه پوزخندی زدم و کتابو کنار گذاشتم...غلتی زدم و زمزمه کردم:
ـ حوصلم سررفته...
پوفی کشیدم و بلند شدم...سمت میز رفتم و لب تابمو باز کردم...رفتم تو ویکی پدیا...اما حالا مثلا قرار بود اسم کدوم آدمی رو سرچ کنم...یک آن یاد حرف مربیمون افتادم که گفت درباره بقیه اعضا تحقیق کنم...اسم کریس رو سرچ کردم...با دیدن پروفایلش مثل پشه چسبیدم به مانیتور و تا آخرشو خوندم....یه سری عادتای مضخرف هم داشت که واقعا تو حلقم گیر کرده بود...با دیدن یه خطش از خنده غش رفتم:
ـ اسم مستعاری که برای کریس تو عکس XOXO نوشتن BenBen بود
این اسم رو چانیول انتخاب کرده!
Ben در چینی به معنیه دست و پا چلفتیه!!
لبخند موزیانه ای زدم و گفتم:
ـ بن بن...ای خدا عجب اسمی...چانیول شی تو این یه مورد ایول داری...
به خوندن ادامه دادم:
ـ از قارچ متنفره.
اعضای گــروه فکر میکنن دخترای مدرسه ای بیشتر Luhan رو دوست دارن ولی دخترای بالغ تر Kris رو!(LOL)
دخترایی رو که مهربون هستن ، آشپزی بلدن و میتونن از مردم مراقبت کنن رو دوست داره!
Kris میخواد همه طـــــرفداراش از همه ی کشور هارو ببینه!
دوست داره متن آهنگ بنویسه!
همیشه تو خرید به اعضای دیگه کمک میکنه!
Xiumin میگه Kris معقول ترین عضو گــروهه و همیشه مثل یه لیدر رفتار میکنه!
Kris بازم به همراه Luhan دیوونه ترین عضو های گــروهن!
نمیتونه به Tao "نه" بگه!
از خوندن کتاب و مطـــــالعه لذت میبره!
هیچ عمل جراحی زیبایی نداشته و فقطـــــ دندوناش رو فیکس کرده!
اول قرار بوده عضو EXO-K بشه ولی کمپانی بعدا تصمیمشون رو عوض کردن!
Kris میگه سخت ترین لحظـــات کارآموزی وقتایی بوده که دلش واسه خانوادش تنگ میشده!
Kris از ELF ها خیلی تشکر کرده و گفته که ELF ها حیرت آور هستن و EXO همیشه Super Junior رو دوست خواهد داشت!
یه خالکوبی رو بازوی چپش داره!
تو آخرای یکی از کنسرتاKris گفته که ما امیدواریم تو آینده یه روز بتونیم با Super Junior رو صحنه باشیم!
خیلی صمیمیه و سعی میکنه وقتی منجرشون سرش شلوغه هدیه های طـــــرفداراش رو یواشکی بگیره!
آدم بسیار صرفه جویه و همش مراقب هزینه هاش هست!
گوجه فرنگی و هلو دوست داره!
وقتی پرسیدن بعد از شروع به کار کی بیشتر از همه تغییر کرده Tao به Kris اشاره کرده!
Chen میگه : با اینکه من خودم هم یه پسرم ولی به نظـــر منم Kris خیلی خوشتیپه!
قهرمان مورد علاقش Superman ه!
اصلا آرایش کردن رو دوست نداره و خودشم نمیتونه خودشو آرایش کنه!
Lay میگه من وقتی Kris رو برای بار اول دیدم خیلی خشک و سرد بود درحالیکه Luhan خیلی صمیمی و بانمک بود!
به نظـــر Kris بعد از شروع به کار همه ی اعضا خوشتیپ تر شدن!
Kris فکر میکنه تو گفتن حرفای شیرین و بامزه زیاد خوب نیست!
دست خطـــــش زیاد تعریفی نداره ولی نقاشیش خوبه!
اگه کسیو اذیت کنه بدونین که دوستش داره و میخواد بهش نزدیک شه ولی هرکیو دوست نداشته باشه سعی میکنه حدالامکان ازش دور باشه!
یکی از هذیونای Kris تو خواب اینه که انواع سیب هارو نقد میکنه و میگه که کدوم سیبا خوشمزه و آبدارن و کدوما نیستن!(خخخ اینو گذاشتم برای اطلاعات عمومی...)
لبخندی زدم و از جام بلند شدم...چشمام درد گرفته بود...دستی توی موهام کشیدم و لبخند شیطانی زدم هنوز دهنم باز بود که در باز شد و سارانگ سرشو آورد داخل...برگشتم و بهش نگاه کردم...با اخم گفت:
ـ اونیییی....
با حرص گفتم:
ـ کوفتو اونییی...چیه؟!
خودشو لوس کرد:
ـ اونی من گرسنمه...اوتوکه؟!طبقه بندی: Someone call the doctor STORY، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 مرداد 1394 توسط Honey.P | نظرات()
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 04:30 ق.ظ
This design is spectacular! You obviously know how to
keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic
job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you
presented it. Too cool!
baeky-chany
چهارشنبه 14 مرداد 1394 08:14 ب.ظ
وااااااای سهون چقدر شیطونه چشم سهونو دور دیده با دختر مردم اره
سکانس دستشویش خیلی خنده دار بود
ممنون عزیزم بوووووس
پاسخ Honey.P : بعله دیه...همسرش باید جمعش کنه خخخ....خواهش میکنم
sana
چهارشنبه 14 مرداد 1394 03:58 ب.ظ
میشه یه خواهشی ازت بكنم چهارشنبه ها فقط نذار حداقل دو روز در میون بزار عجیجم
پاسخ Honey.P : چشم گلم سعی میکنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
درباره وبلاگ
...HI...
...U can find stories and fications and fanfics here...
...I hope U all enjoy it...
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
موضوعات
مطالب اخیر
» ؟؟
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
نظر سنجی
» دوست دارید بیشتر چی آپ کنیم؟

پیوند های روزانه
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

 • رنکینگ
 • قالب وبلاگ
 • تماس با ما
  کد تماس با ما

  پیغام ورود و خروج

  Online User

  کد پربازدیدترین

  ابزار امتیاز دهی

  دانلود آهنگ جدید